fbpx

Algemene voorwaarden

Belangrijkste algemene voorwaarden:

  • JDH PT werkt met abonnement vormen en worden stilzwijgend verlengd indien het lid niet opzegt. (Zie artikel 5)
  • Betalingen gaan middels de automatische incasso. (Zie artikel 5)
  • JDH PT werkt niet met een opzegtermijn nadat het gekozen abonnement is beëindigd. (Zie artikel 7) 
  • Indien het lid binnen 24 uur afmeldt voor een Personal Training sessie, digitale intake, evaluatie en/of videocall, dient hij/zij deze te betalen. (Zie artikel 9)
  • Het lid gaat ermee akkoord dat zijn / haar gegevens (bestaande uit voor- en achternaam) worden toegevoegd aan de besloten community in de Trainingsapp. (Zie artikel 14)
  • Het lid heeft de eigen verantwoordelijkheid voor het inplannen van PT sessies, digitale intakegesprekken, evaluatiegesprekken, wekelijkse videocalls en/of maandelijkse videocalls. (Zie artikel 16)

Personal Training & Online Coaching

Artikel 1 BEGRIPPEN

Organisatie: JDHPT (Jordi de Haan Personal Training), gevestigd te Utrecht.

Lid: een natuurlijk persoon van minimaal 18 en maximaal 80 jaar, die een overeenkomst heeft afgesloten met JDHPT.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen JDHPT en het lid en een daarbij gekozen Lidmaatschap.

Diensten: de door JDHPT vastgestelde adviezen omtrent training, voeding en leefstijl, aangeboden op basis van een persoonlijk programma middels online coaching.

Trainingsapp: de locatie waarop de online diensten van JDHPT worden aangeboden, tenzij een andere locatie vooraf is afgesproken.

Webapp (Trainin): de locatie waar de facturering en inplannen en annuleren van PT sessies, videocalls en evaluaties van JDHPT worden aangeboden.

Abonnement: het door het lid verschuldigde bedrag voor de dienstverlening aan JDHPT.

Partijen: JDHPT en het lid gezamenlijk.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt aangegaan tussen JDHPT en het lid, tenzij partijen voorafgaande aan de overeenkomst schriftelijk anders zijn overeenkomen. Ieder gebruik van de diensten van JDHPT geschiedt voor eigen risico en iedere klant dient zelf voor het gebruik van welke dienst dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch en/of mentaal verantwoord is. Indien JDHPT het advies geeft om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen alvorens te starten met trainen, dan is het lid verplicht dit te doen. JDHPT biedt zijn diensten online aan via een trainingsapp, tenzij een andere locatie vooraf is afgesproken.

Artikel 3 INTAKEPROCEDURE

Alvorens gebruik te kunnen maken van de diensten van JDHPT, dient het lid een persoonlijk intakegesprek te hebben gehad met Jordi de Haan. Daarnaast is het lid verplicht het online intakeformulier, volledig en waarheidsgetrouw, ingevuld en ondertekend terug te sturen via de website van JDHPT. Ondertekenen geschiedt door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, via het vinkje onder aan het intakeformulier.

Artikel 4 DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand en is derhalve rechtsgeldig, zodra:

Het lid op basis van het gekozen pakket, de eerste factuur heeft voldaan op de betaalrekening van JDHPT;

Het lid zijn/haar eerste training heeft voldaan en/of gebruikt heeft gemaakt van de dienstverlening van JDHPT.

De overeenkomst is strikt vertrouwelijk en kan alleen na schriftelijke toestemming van JDHPT worden overgedragen aan derden. Het lid heeft een bedenktijd en het recht om af te zien van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen vanaf de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is JDHPT niet gerechtigd om op basis van dan al geleverde diensten, kosten in rekening te brengen. JDHPT gaat uitsluitend overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar en maximaal 80 jaar oud zijn. Het lid garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte persoonsgegevens opgeeft. JDHPT heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden wanneer blijkt dat het lid jonger dan 18 of ouder dan 80 jaar is, het programma niet juist volgt en/of zich niet op een gepaste manier gedraagt conform de regels van de sportschool zonder verplichting tot schadevergoeding of teruggaaf van reeds betaalde facturen.

Artikel 5 BETALINGSVOORWAARDEN

Het door het lid gekozen lidmaatschap en het daarbij horende maandbedrag wordt altijd aan het begin van de maand gefactureerd middels een automatische incasso. Betaling geschiedt dus altijd voor het afnemen van de  dienst. Indien het lid storneert dient de betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. Bij het niet tijdig voldoen van de factuur is het lid in verzuim en wordt hiervan op de hoogte gebracht door een betalingsherinnering per mail, waardoor het lid alsnog de mogelijkheid heeft om de factuur binnen 5 dagen te voldoen. Indien het lid niet tijdig betaald is JDHPT gerechtigd de toegang tot de dienst te weigeren, totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient het lid deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan JDHPT te voldoen. Indien JDHPT over dient te gaan tot incasso van de vordering, is het lid alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Op de diensten van JDHPT is het 21% (online coaching) Btw-tarief van toepassing. Zodra de overeenkomst is omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd met maandelijkse opzegmogelijkheid kunnen de tarieven jaarlijks verhoogd worden. Het lid heeft in dat geval het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden. Niet gebruikte maar wel betaalde lidmaatschappen lopen uiteraard door tot de laatste dag van de maand. Indien het lid na verhoging van de tarieven de overeenkomst met JDHPT voorzet, dan gelden dezelfde voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden. JDH PT behoudt zich het recht voor, de tarieven tweemaal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons. Op mijn voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

Artikel 6 PERSOONSGEGEGEVENS

JDHPT is verplicht om strikt en vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van het lid en worden enkel en alleen voor administratieve werkuitvoerende doeleinden van JDHPT gebruikt en/of om communicatie tussen partijen mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.

Artikel 7 DUUR EN ONTBINDING

Na vier weken, vanaf de datum van het tot stand komen van de overeenkomst is het lid vrij om de samenwerking tussen partijen voort te zetten voor onbepaalde tijd, zonder rekening te hoeven met een opzegtermijn. Wanneer het lid de samenwerking wilt beëindigen, dan dient het lid dit uiterlijk 10 dagen voor het einde van de maand door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar info@jordidehaan.nl. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door het lid is uitsluitend mogelijk op basis van:

Medische gronden met een medische verklaring door een erkende arts. Een schriftelijk bewijs hiervan dient te worden overlegd aan JDHPT.

Bij verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de trainingslocatie van het lid. Een kopie van inschrijving op je nieuwe woonadres dient te worden overlegd aan JDHPT.

Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, dan wordt het resterende bedrag waarvoor nog geen diensten zijn verleend, binnen 14 dagen terugbetaald op de betaalrekening van het lid. JDHPT heeft het recht om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding en teruggaaf van reeds betaalde facturen, als het lid niet of gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID JDHPT

JDHPT levert diensten op maat, gelegen in adviezen met betrekking tot voeding, training en leefstijl. De door JDHPT geleverde diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. JDHPT is daartoe verplicht om het lid zo goed mogelijk te begeleiden, gedurende de overeenkomst, en voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar deskundigheid en vermogen. JDHPT is verplicht om ten alle tijden vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die van het lid ontvangen wordt. Voor elke door JDHPT aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. JDHPT kan daardoor nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten van het lid. 

JDHPT is niet aansprakelijk, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze wanneer aan het lid en/of derden toebehorende zaken verloren gaan en is niet aansprakelijk als het lid op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door de Online Coach & Personal Trainer van JDH PT (Jordi de Haan) gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van het lid. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij de diensten voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door het lid worden gedragen en het lid verklaart hierbij nu afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen JDHPT wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die JDHPT aanbiedt. 

JDHPT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen, en het uitvoeren van de opdrachten. In zulke gevallen is JDHPT in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van JDHPT uitgekeerd wordt. JDHPT behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van het JDHPT-online klantenportaal  te wijzigen of te stoppen voor een periode of voor altijd. JDHPT zal hierover altijd met het lid communiceren. Na de wijziging en/of stopzetting kan een deel van de door het lid gedeelde informatie niet beschikbaar zijn of verloren gaan. In het geval van een wijziging, om welke reden dan ook, heeft het lid geen recht op een teruggaaf van reeds (vooruit) betaalde diensten, omdat het gebruik van het online klantenportaal een extra service betreft, waarover het lid vanaf het tot stand komen van de overeenkomst geen extra kosten hoeft te betalen. JDH PT dient op de doordeweekse dagen van maandag tot en met vrijdag respons te geven binnen 24 uur. Indien JDHPT wekelijks hierin verzaakt behoudt het lid het recht het abonnement kosteloos op te zeggen.

 

Artikel 9 ANNULEREN, ZIEKMELDEN EN TE LAAT KOMEN

JDHPT zal in overleg met het lid meedelen waar en wanneer het lid online verwacht wordt. Indien een dag of tijdstip niet door kan gaan heeft JDHPT de bevoegdheid om samen met het lid een ander geschikt moment in te plannen. Mocht er in dit geval geen geschikt moment gevonden worden om de online afspraak (hierna te noemen: afspraak) in te halen, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. Het lid erkent dat een coachingsessie is gereserveerd en, om de afspraak kosteloos te verplaatsen, dat een annulering minimaal 24 uur van tevoren moet worden gemeld. Annuleren gebeurt doorgaans via de Webapp of Whatsapp. De betreffende afspraak wordt op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Mocht er geen geschikt moment gevonden worden, binnen de laatst betaalde facturatiemaand, om de afspraak in te halen en het lid heeft zich wel 24 uur van tevoren afgemeld, dan wordt deze afspraak eenmalig verrekend op de eerstvolgende factuur. Indien het lid binnen 24 uur, voor aanvang van een afspraak, annuleert én er is géén sprake van overmacht aan de kant van het lid, dan worden de kosten daarvan in rekening gebracht en verliest het lid het recht om de afspraak kosteloos te verplaatsen. Of er sprake is van overmacht aan de kant van het lid, is ter beoordeling aan JDHPT.  Het lid moet annuleringen wegens vakantie minimaal twee weken van tevoren gemeld hebben bij JDHPT. In dit geval worden de betreffende afspraken, binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand, op een voor beide partijen ander geschikt moment ingehaald. Lukt dit niet, dan worden de betreffende afspraken verrekend op de eerstvolgende factuur. Annuleringen wegens vakantie die niet tijdig door het lid gemeld worden, kunnen uitsluitend ingehaald worden binnen de datumlimiet op basis van de laatst betaalde facturatiemaand. JDHPT reserveert per klant en voor verschillende afspraken verschillen minuten.

  • Digitale intake: 30 minuten
  • Wekelijkse videocall: 15 minuten
  • Maandelijkse videocall: 15 minuten
  • Evaluatiegesprek: 30 minuten

Het lid erkent dat alle afspraken op de geplande tijdstippen beginnen en eindigen. Vertragingen en/of te laat komen van het lid zijn geen reden om de afspraak te verlengen buiten de resterende duur van de geplande tijd. De afspraak wordt geannuleerd indien het lid meer dan 15 minuten te laat komt en de kosten daarvan worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor JDHPT maar in dit geval wordt de afspraak, indien mogelijk verlengt buiten de resterende duur van de geplande tijd of kosteloos verplaatst naar een ander geschikt moment voor beide partijen.

Artikel 10 TRAININGSPROGRAMMA

Het lid ontvangt een trainingsprogramma van 13 weken met terugkerende oefeningen. Hierin past JDHPT wekelijks het programma aan op basis van het niveau van het lid. Verkeerde interpretaties van de oefeningen resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar JDHPT toe is geheel op risico van het lid.

Artikel 11 OVERMACHT, VAKANTIES, ERKENDE FEESTDAGEN EN COVID-19

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. JDHPT is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Online Coach, Jordi de Haan wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal dagen dat de trainer ziek is. Vakanties van de Online Coach & Personal Trainer worden twee maanden van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Online Coach op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven. Het maximum aantal vakantiedagen bedragen 28 dagen. Het abonnement kan in deze periode worden opgeschort en na de vakantie worden ingehaald met een maximum van 28 dagen. Dit geldt voor zowel de Online Coach als het lid. In het geval dat het lid niet in een sportschool kan trainen als gevolg van het coronavirus (covid-19), kan het abonnement worden bevroren. Het abonnement wordt weer geactiveerd nadat de sportscholen heropenen.

Artikel 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die het lid toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door JDHPT voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van JDHPT. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van JDHPT. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., ten behoeve van JDHPT zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door JDHPT ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door het lid verstrekte stukken mogen niet door JDHPT zonder voorafgaande toestemming van het lid openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van het lid.

Artikel 13 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan het lid zich wenden tot JDHPT. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar JDHPT is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van JDHPT. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

Artikel 14 PRIVACY

Het lid gaat ermee akkoord dat zijn / haar gegevens (bestaande uit voor- en achternaam) worden toegevoegd aan de besloten community in de Trainingsapp. De naam is louter zichtbaar voor alle klanten die aangesloten zijn bij JDHPT. Het lid behoudt het recht om niet deel te nemen aan de community in de trainingsapp.  

Artikel 15 COMMERCIEEL GEBRUIK

Het lid geeft toestemming aan Jordi de Haan voor het gebruik van door het lid, door Jordi de Haan of door de fotograaf gemaakt beeldmateriaal waar het lid op zichtbaar is. Dit is niet van toestemming wanneer het lid expliciet aangeeft bepaald beeldmateriaal in te trekken. Het lid behoudt altijd zijn/haar portretrecht. Het lid mag onbeperkt al het gemaakte beeldmateriaal gebruiken voor privé doeleinden.

Artikel 16 VERPLICHTINGEN LID

Het lid verklaart dat hij/zij gezond is en fysiek in staat om de instructies van JDHPT, zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht het lid zich ertoe, alvorens de overeenkomst met JDHPT aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de overeenkomst is het lid tevens verplicht om pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens of na de trainingen te melden bij JDHPT. Het lid heeft de verplichting om niet onder invloed van drank, drugs, medicijnen of als doping geregistreerde middelen te zijn tijdens de begeleiding van Jordi de Haan. Indien het lid medicijnen gebruikt voor medische doeleinden, dan is het lid verplicht JDHPT hierover schriftelijk of via het online intake formulier in te lichten. Het lid is verplicht om in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren en verklaart dat de verschafte informatie, zoals ter registratie, juist, correct en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door het lid zal worden aangepast. Het lid heeft de plicht om geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk beschermd is en mag derden geen toegang verschaffen tot informatie of tot zijn/haar online klantenportaal, welke JDHPT tijdens de overeenkomst beschikbaar stelt. Bij overtreding is het lid volledig aansprakelijk voor directe en indirecte schade daarvan. Het lid is volledig aansprakelijk voor alle schade bij derden, ten gevolge van door het lid gedeelde informatie. Het lid gaat akkoord dat JDHPT alle door het lid aangedragen en door gebruik van het online klantenportaal gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Het lid heeft de eigen verantwoordelijkheid voor het inplannen van digitale intakegesprekken, evaluatiegesprekken, wekelijkse videocalls en/of maandelijkse videocalls.

nl_NLNL