fbpx

Privacy beleid

Privacybeleid

Mijn site-adres is: www.jordidehaan.nl

Privacyreglement Jordi de Haan Personal Training

In ons Privacyreglement gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 1. Toelichting op het Reglement

Jordi de Haan Personal Training mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Jordi de Haan Personal Training de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Jordi de Haan Personal Training worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Jordi de Haan Personal Training vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Jordi de Haan Personal Training in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Jordi de Haan Personal Training expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Jordi de Haan Personal Training gebruikt en het doel van het gebruik

Jordi de Haan Personal Training verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Jordi de Haan Personal Training een aankoop of bestelling doet of via het contactformulier contact met ons opneemt. Jordi de Haan Personal Training verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en medische gegevens. Van de ZZP’ers verzamelt Jordi de Haan Personal Training naam, adres, email adres, telefoonnummer en een pasfoto. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Jordi de Haan Personal Trainingsluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren; • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Jordi de Haan Personal Training verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Jordi de Haan Personal Training -organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Jordi de Haan Personal Training met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Jordi de Haan Personal Training verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Jordi de Haan Personal Training worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Jordi de Haan Personal Training beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Jordi de Haan Personal Training om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Jordi de Haan Personal Training hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Jordi de Haan Personal Training verstrekte persoonsgegevens;
 • Jordi de Haan Personal Training heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 •  jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Jordi de Haan Personal Training zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 1. Jouw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@jordidehaan.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Jordi de Haan Personal Training.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Jordi de Haan Personal Training opnemen en probeert Jordi de Haan Personal Training er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie. Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Jordi de Haan Personal Training ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Jordi de Haan Personal Training.

Privacyreglement Jordi de Haan Personal Training versie januari 2019. 

nl_NLNL